ประสานมิตร บทความ คำกล่าวสุนทรพจน์ เรื่องคำพ่อสอน รางวัลชนะเลิศ

Polls

คณะละครวิทยุในดวงใจ
 

Statistics

OS : Linux n
PHP : 5.3.27
MySQL : 5.1.54
เวลา : 00:21
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 96
Content : 3727
เว็บลิงก์ : 157
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2516592

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week11
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month11
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days2716147
คำกล่าวสุนทรพจน์ เรื่องคำพ่อสอน รางวัลชนะเลิศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ celebrity news 25 กันยายน 2011 เวลา 14:28 น.

คำกล่าวสุนทรพจน์ เรื่องคำพ่อสอน
รางวัลชนะเลิศ
โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และเงินสด  ๖๐,๐๐๐.-บาท
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗
โดย
1.   นางสาวพันทิวา      ยงตาบ  นิสิตชั้นปีที่ 3  
2.   นายรัตพล        มุสิกพันธ์    นิสิตชั้นปีที่ 3  
3.  นางสาวพีชะพะงา     นิรัตติมานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 3  
วิชาเอกการประถมศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น  มีขันหมาก  อาจารย์ที่ปรึกษา และดูแลฝึกฝน)

 

(พันทิวา  ยงตาบ)


ท่านประธานคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพวกเราทั้งสามคน  ซึ่งประกอบด้วย คุณรัตพล  มุสิกพันธ์  คุณพีชะพะงา  นิรัตติมานนท์   และดิฉัน พันทิวา  ยงตาบ  นิสิตชั้นปีที่ ๓  วิชาเอกการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกันนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่า  จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง“คำพ่อสอน” 

ท่านที่เคารพคะ  เมื่อกล่าวถึงคำสอน  ทุกท่านย่อมเข้าใจตรงกันและตระหนักดีว่า หมายถึงคำที่ทรงคุณค่า ทั้ง   ๔  คุณ คือ  พิทยคุณ  พัฒนคุณ  พลคุณ  และผลคุณ  กล่าวคือ  มีคุณค่าในการให้ความรู้และวิทยาการ   ให้แนวทางพัฒนา  ให้พลังทางสร้างสรรค์  และให้ผลงานจากการปฏิบัติ  ดังนั้นการที่เราทั้งสาม  ได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้าเรื่องคำพ่อสอนจึงทำให้เราได้รับความรู้ความเข้าใจ   ได้แนวทางการพัฒนา  ได้รับพลังในทางที่จะใช้ปัญญาเสริมสร้างผลผลิตอันเป็นความรู้คิด รู้ดี รู้ชอบและความสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตน ให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมต่อไป   ทั้งนี้ เพราะว่าจากการศึกษาค้นคว้าทำให้เราตระหนักและประจักษ์ชัดว่าเราได้รับคุณค่าจากคำพ่อสอนถึง  3 ส.  ด้วยกันคือ  ส.ที่หนึ่ง สัจธรรมแห่งคำพ่อสอน  ส.ที่สอง สินทรัพย์อันเกิดจากคำพ่อสอนและ ส.ที่สาม สุข อันเกิดจากการประพฤติตามคำพ่อสอน   สำหรับ ส.แรก  คือสัจธรรมแห่งคำพ่อสอนนั้น  คุณรัตพล   มุสิกพันธ์จะเป็นผู้นำเสนอค่ะ

(รัตพล  มุสิกพันธ์)


ท่านที่เคารพ ที่กล่าวว่า คำพ่อสอนทำให้พวกเราเรียนรู้ รับรู้ และรู้สึกได้ถึงสัจธรรมนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า  สัจธรรมคำแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พ่อหลวงแห่งปวงไทยได้ทรงตรัสเป็นปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” คำ ๆ นี้อาจถือได้ว่าเป็นแม่บทแห่งสัจธรรมคำพ่อสอนและถือปฏิบัติให้ลูกไทยได้เห็นเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ 60 ปีแล้ว  ไม่ว่าจะพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้ใด โอกาสไหน   ก็จะเห็นถึงความเป็นสัจในคำพ่อสอนนั้น ดังเช่นที่ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คนไทยทั้งประเทศในคราวเสด็จออกบวงสรวงดวงพระวิญญาณ   แห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่ให้คนไทยยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมสำคัญ ๔ ประการ คือ


               ประการ แรก   คือการรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ประพฤติแต่สิ่งที่มีประโยชน์และเป็นธรรม
               ประการที่ ๒    การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น
               ประการที่ ๓    ความอดทนอดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต  ไม่ว่าด้วยเหตุประการใดและ
               ประการที่ ๔    คือการรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง


ท่านที่เคารพ สัจธรรมในคำพ่อสอน และคำพ่อสอนที่เน้นในเรื่องสัจธรรมนั้น เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  ก็ได้พระราชทานแก่บัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ดังมีความตอนหนึ่งว่า   “ผู้หนักแน่นในสัจจะ  พูดอย่างไรทำอย่างนั้น  จึงจะได้รับความสำเร็จ  พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย   การพูดแล้วทำ  คือพูดจริงทำจริง  จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด   และสร้างเสริมความดี ความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม”  นี่แหละครับท่านที่เคารพสัจธรรมในคำพ่อสอนที่เราถือว่าคำพ่อสอนคือคำสัจ ส่วนที่เรากล่าวว่าคำพ่อสอนทำให้เกิดสินทรัพย์  หรือสินทรัพย์ที่เกิดจากคำพ่อสอนนั้น  คุณพีชะพะงา นิรัตติมานนท์  จะได้แสดงให้เห็นในลำดับต่อไป

(พีชะพะงา  นิรัตติมานนท์) 


ท่านที่เคารพคะ   ที่กล่าวว่าคำพ่อสอนเป็นคำก่อให้เกิดสินทรัพย์นั้น  หมายถึงทุกถ้อยคำล้วนเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าในการดำรงชีวิต  ดำรงความอยู่รอดและดำรงศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทย

ในภาวะที่บ้านเมืองประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนั้น  คำพ่อสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นเครื่องยืนยันให้สังคมไทยยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง   แบบพอมีพอกิน  พอดี  และพอใช้ แนวพระราชดำริ  เรื่องทฤษฎีใหม่  ได้ก่อให้เกิดสินในแผ่นดินที่คนไทยทั่วทุกภูมิภาคมีอยู่อย่างแท้จริง  เพราะทรงสอนให้จัดสัดส่วนในที่ดิน  เพื่อสร้างสินที่จำเป็นให้พอเพียงไปชั่วลูกชั่วหลาน  ซึ่งอาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า  คำพ่อสอนเป็นศิลปะที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์  และให้ใช้ทรัพย์สินอย่างมีศิลปะ  พ่อสอนเสมอว่า  “ช่วยกันรักษาส่วนรวม  ให้อยู่ดีกินดีพอสมควร  พอควร  พอกิน  มีความสงบ”  บ้านเมืองจะอุดมสมบูรณ์ด้วยสินทรัพย์ได้   คนไทยต้องมีคุณลักษณะในด้านความสามัคคี  ดังปรากฏชัดเจน  ในคำพ่อสอนตอนหนึ่งว่า
“ถ้าเราทั้งหลาย  มีความสามัคคี  มีเหตุผลอันหนักแน่น  ละมีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องชัดเจนในสถานการณ์ที่เป็นจริง  ต่างคนต่างร่วมมือ  ร่วมความคิดกันในอันที่จะช่วยกัน  ผ่อนคลายปัญหาและสถานการณ์ที่หนักให้เป็นเบา  ไม่นำเอาประโยชน์ส่วนน้อยเข้ามาเกี่ยวข้อง  ให้เสียหายถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ของชาติบ้านเมือง  เชื่อว่าเราจะสามารถรักษาชาติประเทศและความผาสุกสงบที่เราได้สร้างสมและรักษาสืบต่อกันมาช้านานนั้น  ไว้ได้”  สำหรับคำพ่อสอนที่ก่อให้เกิดสุขนั้น  คุณพันทิวา  ยงตาบ  จะนำเสนอเป็นลำดับสุดท้ายต่อจากนี้ไปค่ะ


 
(พันทิวา  ยงตาบ)


ท่านที่เคารพคะ  ที่สุดแห่งคำพ่อสอน  คือคำสอนที่ก่อให้เกิดความสุข  ซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริง  ดังปรากฏในคำพ่อสอนที่ว่า “ความสุขนี้โดยมากก็นึกถึงความสุขในทางวัตถุ  คือมีเงินทองมาก  ที่จะไปใช้แสวงหาสิ่งที่ต้องการ   สำหรับหนุ่มๆ  สาวๆก็สำหรับไปเที่ยว ไนท์คลับ หรืออะไรทำนองนั้น   ซึ่งบางทีก็เรียกว่าความสุขก็ต้องมีเงินก่อน   เมื่อต้องมีเงินแล้วก็ต้องหาเงิน  การทำอาชีพเดี๋ยวนี้ยาก ก็ปล้นเขาง่ายกว่า  นี่เป็นกลไกของเรื่องที่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้  มีอาชญากรและอาชญากรรมมาก  คือ เพราะต่างคนต่างแสวงหาความสุข   ถ้ามานึกดูดี ๆ  ตอนนี้เป็นหน้าที่ขององค์การสถาบันศาสนา ทุกศาสนาที่จะแสดงให้เห็นว่า ความสุขนี่นะคืออะไร  อย่าไปพูดบอกว่า  ความสุขคือเข้าไปสวดมนต์ภาวนา  แล้วเห็นอะไรๆ ต่างๆ  นั่นไม่ใช่ความสุข     ความสุขคือหาความสงบในจิตใจแท้ๆ ของแต่ละคน  ข้อนี้เป็นจุดมุ่งหมายของทุกศาสนา   การสั่งสอนของศาสนาที่แท้จริง   ก็คือสอนให้คนได้มีความสุขซึ่งมาจากความนิ่งในใจ  และความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่น   ถ้าแต่ละคนสามารถที่จะทำเช่นนี้แล้ว  แล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นบ้าง  คนอื่นก็จะมีความสุขเหมือนกัน   ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  ทั้งในทางวัตถุ  ทั้งในทางจิตใจ ”

ท่านที่เคารพคะ   ในช่วงชีวิตของพวกเราทั้งสามคนนี้  ได้เรียนรู้  รับรู้  และยึดถือกระทำตามคำพ่อสอนอย่างมั่นคงเสมอมา   จึงทำให้ได้รับโอกาสสามารถผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนมาศึกษาในโครงการเพชรในตม   และจะเพียรพยายามตามคำพ่อสอน   ดังในพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรไทย จนสำเร็จการศึกษาให้ได้ด้วยดี  ทั้งนี้เพราะเราถือว่า 

คำพ่อสอน  คือคำสัตย์  สรรค์ศักดิ์ศรี คำพ่อสอน  คือคำที่  สร้างทรัพย์สิน
คำพ่อสอน  สร้างความสุข  ทุกชีวิน  ยึดคำพ่อ  แห่งแผ่นดิน  ย่อมได้ดี

สวัสดีค่ะ


 

คำกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “คำพ่อสอน”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
โล่เกียรติยศ hd mobile porn และเงินสด ๓๐,๐๐๐.-บาท
ณ ห้องประชุม ๑๐๑  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย
วันอังคารที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๗
โดย
๑. นางสาวอนิษฎา   อุ่นชัย
๒. นายดนุพล    คำพา
๓. นางสาวกาญจนา   ใจดี
วิชาเอกการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น  มีขันหมาก อาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลฝึกฝน)


(อนิษฎา   อุ่นชัย)

เรียนท่านประธาน คณะกรรมการ และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
ช่วงเวลาต่อจากนี้ พวกเราทั้งสามคนซึ่งประกอบด้วย นายดนุพล  คำพา นางสาวกาญจนา  ใจดี และดิฉันนางสาวอนิษฎา  อุ่นชัย นิสิตโครงการเพชรในตม วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอเรื่องราวอันเป็นสารมงคลเรื่อง “คำพ่อสอน”

ท่านที่เคารพคะ คำสอนใดๆก็ตามย่อมเป็นคำที่มีสาระในอันที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวหรือวิทยาการต่างๆและถ้าคำสอนนั้นเป็นคำสอนของพ่อ ก็เป็นยิ่งกว่าสาระความรู้ เพราะย่อมประกอบด้วยความรู้สึกรักใคร่เมตตาและปรารถนาดีเป็นพื้นฐานที่หนักแน่นและมั่นคง แต่สำหรับลูกหลานไทยอย่างพวกเราที่มีพ่อหลวงแห่งปวงไทยหรือพ่อแห่งแผ่นดินคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้วยแล้ว ต้องถือว่า “คำพ่อสอน” ซึ่งหมายถึงพระบรมราโชวาท นั้น เป็นสารมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตชาวไทยทั้งมวล ทั้งนี้เพราะว่า คำพ่อสอนเปี่ยมไปด้วยอัจฉริยะพิสัย คือให้ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ จริยพิสัยคือให้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่บนฐานแห่งจริยธรรมอันดีงามของสังคมและภาวะพิสัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการศึกษาและปฏิบัติตามคำพ่อสอนทำให้เราทั้งสามตระหนักถึงพลังสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ ที่ขออนุญาตสรุปสั้นๆ เป็น 3 พ. คือ พ.พากเพียร พ.พอเพียง และ พ.พร้อมเพรียง

พลังแห่งคำพ่อสอนนี้เป็น
                  พลังทั้งสามพร         คำพ่อสอนประเสริฐสุด
              พากเพียรปรีชาพุฒิ       พอเพียงผุดอย่างพร้อมเพรียง

คุณดนุพล คะ พลังความพากเพียรที่ได้จากคำพ่อสอนที่ถือเป็น พ. แรก เป็นอย่างไรคะ

(ดนุพล  คำพา)

ครับท่านที่เคารพ ความพากเพียรนั้น พ่อสอนให้ถือเสมือนเป็นหัวใจของมนุษย์ ใครตั้งมั่นอยู่บนความขยันหมั่นเพียรแล้ว แม้ฟ้าดินก็ยอมรับ ดังที่พ่อหลวงของเราได้พระราชทานบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ให้เป็นกรณีตัวอย่าง หากใครได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้ว ย่อมจะมีพลังความเพียรที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆได้ ดังเช่นที่พ่อหลวงเอาชนะฝนแล้ง ด้วยการทำฝนหลวงจนฟ้าต้องสั่งฝน ให้หล่นมาดับแล้ง ด้วยแพ้แรงวิริยะของพ่อหลวง นอกจากนี้ยังมีโครงการแก้มลิง ซึ่งเป็นโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างถาวร  และโครงการแกล้งดิน ที่แสดงให้เห็นถึงของความเพียรพยายามของพ่อในการแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยว

การที่พวกเราทั้งสามคนและคณะผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ทุกกลุ่ม ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงความสามารถในครั้งนี้ ก็เพราะพวกเรายึดถือปฏิบัติตามคำพ่อสอนที่ว่า
          celebrity nude “...การจะเล่าเรียนหรือทำการใดๆให้สำเร็จได้ด้วยดีโดยตลอดนั้น ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงเป็นใหญ่ เพราะความตั้งใจจริงนี้ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกำจัดความเกียจคร้าน ความอ่อนแอ และความท้อถอยได้ดีอย่างยิ่ง จะปลูกฝังความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร และความเข้มแข็งให้เกิดเป็นนิสัย และนิสัยที่ดีที่ปลูกไว้แต่เยาว์วัย จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้า จะช่วยพาตัวให้องอาจ สามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้โดยตลอด และประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต...”

ดังนั้นพวกเราจึงตั้งใจจริงในการศึกษาพระบรมราโชวาท buy kamagra และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พ่อหลวงแห่งปวงไทย จากหนังสือเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “คำพ่อสอน” ซึ่งมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และมูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์  ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความพากเพียรในการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างเต็มที่ในทุกๆด้าน โดยการน้อมนำ “คำพ่อสอน” มาสู่การประพฤติปฏิบัติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้กระผมเชื่อมั่นว่า ทุกท่านย่อมประจักษ์ตา ประจักษ์ใจ และประจักษ์จริงถึงพลังแห่งความพากเพียรในคำพ่อสอนทั้งที่เป็นวิถีและวิธีที่พ่อทำ และผลที่เกิดจากการกระทำตามคำพ่อสอน

คุณกาญจนาครับ คำพ่อสอนที่เป็น พ. ที่ ๒ คือความพอเพียง นั้น เป็นอย่างไรครับ

 

(กาญจนา   ใจดี)

ค่ะ ท่านที่เคารพคะ

คำสอนของพ่อที่เป็น sex black พ.ที่ ๒ คือความพอเพียงนั้น พ่อสอนเสมอว่า “ช่วยกันรักษาส่วนรวม ให้อยู่ดี กินดี พอสมควร...พอควร พออยู่ พอกิน มีความสงบ”

คำพ่อสอนเรื่องความพอเพียงนี้ buy generic levitra online เป็นประเด็นที่ร่วมสมัยที่สุด เพราะจากการศึกษาคำพ่อสอนที่ว่า “...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพอมีพอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...” ที่ว่าพ่อสอนให้คนไทยรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสร้างปัจจัยให้พอเพียงแก่การดำรงชีพ และการรักษาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้ปรากฏให้เห็นเด่นชัด เมื่อประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ทำให้เศรษฐกิจแทบล่มสลาย พ่อหลวงได้พระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนไทยรู้จักเพียรพยายามตั้งมั่นอยู่บนฐานของตนเอง โดยการจัดระเบียบทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถดำรงฐานะความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดสรรที่ดินให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อการยังชีพ เป็นแหล่งน้ำ ที่เลี้ยงสัตว์ สร้างบ้านเรือน และปลูกพืชพรรณธัญญาหาร เพื่อให้มีข้าวกินตลอดปี

                “ พอเพียงอย่างเพียงพอคำพ่อสอน        เหมือนพ่อสรรค์เศรษฐพรเพื่อพสก
                สัจธรรมคำพ่อสอนที่สาธก                     ได้ปัดเป่าและป้องปกประชาไทย”

คำพ่อสอนส่วนนี้จึงเป็นอมตะ celebrity porn ไม่เพียงแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้น ไม่ว่าประเทศใดในโลก หากนำคำพ่อสอนเรื่องความพอเพียงนี้ไปใช้ เศรษฐกิจย่อมไร้ภาวะวิกฤตอย่างแน่นอน นี่แหละค่ะคือคำพ่อสอนในแง่ของความพอเพียง สำหรับคำพ่อสอนที่เป็น พ.ที่ ๓ คือความพร้อมเพรียงนั้น คุณ
อนิษฎา  อุ่นชัย จะได้เป็นผู้นำเสนอเป็นลำดับสุดท้ายค่ะ

(อนิษฎา  อุ่นชัย)
ค่ะท่านที่เคารพคะ
คำพ่อสอนที่มุ่งให้เกิดความพร้อมเพรียงนั้น    gay porn videos มีรูปธรรมชัดเจนที่ดิฉันขอหยิบยกมาเรียนให้ทราบบางประการ ที่สำคัญที่สุดนั้นพ่อหลวงของเราเป็นเสมือนศูนย์รวมแห่งพลังความพร้อมพรักสามัคคี   ที่ใดที่เสด็จไปปรากฏพระวรกายที่นั้นก็เสมือนเป็นที่ประชุมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ซึ่งนั่นอาจไม่ใช่

พระราชประสงค์  celeb sex tapes แต่ที่เป็นคำพ่อสอนที่ชัดเจนที่สุดคือ   ให้ปลูกฝังตั้งมั่นอยู่ในความพร้อมเพรียงรู้รักสามัคคี  ร่วมกันแก้ปัญหา  ดังที่พ่อสอนเสมอว่า   “ในการปฏิบัติงานนั้น   ย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ   เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องรีบแก้ไข  อย่าทิ้งไว้ให้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก  ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่าง  มีทางที่จะแก้ไขได้    ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้  ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลาย ๆ ทางด้วยความร่วมมือปรองดองกัน”   ดังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬเมื่อปี พ.ศ. 2535    คนไทยเกิดปัญหาขัดแย้งกันทางการเมืองจนใช้กำลังเข้าต่อสู้กัน  แต่เมื่อพ่อหลวงสอนให้ผู้นำทั้งสองฝ่ายหาทางแก้ไขร่วมกันอย่างสันติวิธี  เหตุการณ์ก็คลี่คลายสงบลงได้ด้วยดี

ท่านที่เคารพคะ  ภายในเวลาอันสั้นนี้ พวกเราทั้งสามมีความปีติสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำสิ่งที่ทรงคุณค่าจากการค้นคว้าศึกษาคำพ่อสอนมานำเสนอให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งสามลักษณะ  เพราะตระหนักและสำนึกเสมอว่า

                             “คำพ่อสอน  คือพรสรรค์ บันดาลสุข         พ่อปลอบปลุก  ประชาไทย  ให้ศึกษา
               kamagra online คำพ่อสอน ให้เพียรพาก มากปัญญา                       พอเพียงพร้อม   ซึ้งค่า   สามัคคี”

      
สวัสดีค่ะ


 
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2015 Mitrprasarn. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย